Szukasz noclegu w Łomiankach? Odwiedź naszą stronę https://pokojewlomiankach.pl
Transport zmarłych na całym świecie z firmą OPUS. Mamy doświadczenie w międzynarodowym transporcie zwłok.
A A A

TECHNIKA WYKONYWANIA RYSUNKÓW

Proces sporządzania rysunku maszynowego składa się z następujących etapów: wybór podziałki, w jakiej rysunek powinien być wykonany, i związany z tym wybór odpowiedniego rozmiaru arkusza; ustalenie niezbędnej liczby rzutów i ich rozmieszczenie na rysunku po uprzed­nim przygotowaniu arkusza, tj. wykonaniu linii cięcia, obramowania i tabliczki ry­sunkowej; wykonanie samego rysunku wg uprzednio sporządzonego szkicu; sprawdzenie rysunku i ostateczne wykończenie. Rys. 14-26. Rysunek do ćwiczenia 6, 8 i 10 Rys. 14-27. Rysunek do ćwiczenia 7 i 9 & Podczas wykonywania samego rysunku należy przestrzegać następującej kolej­ności: I) wszystkie linie w pierwszej fazie powstawania rysunku muszą być wyko­nane liniami cienkimi ołówkiem o odpowiedniej twardości i dobrze zaostrzonym. Rozpoczynamy od rysowania osi lub linii bazowych. Środki okręgów kół powinny być wyznaczone przez dwie prostopadłe do siebie osie tak, aby przecięcie ich tra- Rys. 15-1. Przykłady do ćwiczeń fiło na przecięcie dłuższych odcinków linii punktowych, 2) rysowanie zarysów wi­docznych powinno postępować od krawędzi górnych poziomych do dolnych (pamię­tać nałeży o jednoczesnym rysowaniu wszystkich rzutów) i od pionowych z lewej strony do prawej; 3) naniesienie linii pomocniczych i wymiarowych; 4) zwymiaro-wanie i sprawdzenie rysunków. W drugiej fazie wykonania rysunku przy tzw. wyciąganiu należy zachować na­stępującą kolejność: I) osie, 2) koła i łuki (pamiętać o płynnym przechodzeniu pro­stej w łuk lub odwrotnie); 3) proste poziome, pionowe i ukośne. 4) linie pomocni­cze i wymiarowe ze strzałkami, wpisać liczby wymiarowe, 5) zakreskować przekroje; 6) nanieść znaki chropowatości i stanu powierzchni oraz inne uwagi; 7) ostateczne sprawdzenie i oczyszczenie rysunku. Przykład kolejności czynności przy wykonywaniu rysunku podaje rys. 15-1. W rozdziale 13 omawialiśmy zagadnienia dotyczące odwzorowania przedmio­tów w rzutach prostokątnych, rysowania przekrojów, kładów przekrojów, wido­ków i przekrojów cząstkowych, a w dalszym ciągu książki (rozdział 20) będzie mowa o wykonywaniu rysunków wykonawczych. Wszystkie te wiadomości składają się na umiejętność stosowania techniki wyko- nywania rysunku technicznego.